top of page
Anuncio Embajada de Belgica en Chile: Viajes desde o hacia Belgica

Anuncio Embajada de Belgica en Chile: Viajes desde o hacia Belgica

Agradecemos la Embajada de Belgica en Chile por este resumen claro sobre la situación de los viajes por nuestros compatriotas belgas desde o hacia Belgica:

Voorzorgsmaatregelen in Chili

Sedert 18 maart en tot nader order zijn de Chileense grenzen gesloten voor buitenlandse bezoekers. Enkel Chilenen en residenten in Chili mogen het land binnenkomen. Alle aankomende reizigers moeten een verplichte quarantaine van 14 dagen in acht nemen.

In het kader van de covid-19 pandemie heeft Chili de noodtoestand (Estado de Catástrofe) uitgeroepen. Deze is voorlopig geldig tot 18/09/2020. Dit laat de regering toe om uitzonderlijke maatregelen te nemen: een avondklok is ingesteld van 22 uur tot 5 uur ’s morgens over het hele Chileense grondgebied, en volledige quarantaines werden ingevoerd in vele gemeenten/regio’s van het land, onder meer in de Región Metropolitana van Santiago.

Informatie over de quarantainemaatregelen zijn te vinden op de (uitsluitend Spaanstalige) site van het Chileense Ministerie van Volksgezondheid: https://www.gob.cl/coronavirus/.

Bij aankomst in de internationale luchthaven van Santiago of een andere grenspost worden reizigers onderworpen aan een medische test om na te gaan of ze symptomen vertonen (bv. koorts) die op een covid-19-infectie kunnen wijzen. Verder moeten ze een verklaring op erewoord ondertekenen over de landen die ze bezocht hebben tijdens de voorgaande 30 dagen, hun algemene gezondheidstoestand en de contactadressen (hotels of adressen van verblijf) in Chili.

Voor elke reis naar Chili kunt u zich registreren op www.travellersonline.diplomatie.be. Dit laat ons toe onze eventuele consulaire bijstand beter te organiseren.

Reizigers vanuit Chili naar België

De luchthaven van Santiago is operationeel, voorlopig voor een beperkt aantal vluchten. LATAM vliegt op Miami in de Verenigde Staten en Sao Paulo in Brazilië, van waar een vlucht naar Europa kan genomen worden. Europese luchtvaartmaatschappijen (Iberia, Air France, KLM, British Airways) hernamen hun verbindingen met Europa. Meer info over internationale vluchten vanuit Santiago is te vinden op de volgende site:https://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-comodoro-arturo-merino-benitez-salidas-de-vuelos/.

Conform de aanbeveling 2020/0134 van de Raad van de EU over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU, en behoudens enkele uitzonderingen, is het in principe niet mogelijk voor residenten in Chili, al dan niet van Chileense nationaliteit, om naar België te reizen. Reizigers die de nationaliteit bezitten van een EU-land of een met de Schengen-ruimte geassocieerde staat en hun familieleden, alsook de personen die over een verblijfsvergunning in een EU-staat beschikken, kunnen wel naar België reizen (https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Reizen%20naar%20Belgi%C3%AB.aspx), mits het respecteren van de geldende sanitaire bepalingen (zie: https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Alle reizigers naar België moeten vóór hun reis een formulier invullen en tekenen, dat via volgende link kan gedownload worden: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF. Het formulier moet bij aankomst in België aan de bevoegde grensoverheid overhandigd worden.

Voor bijkomende vragen kan u de ambassade contacteren via Santiago@diplobel.fed.be.

Mesures préventives au Chili

Depuis le 18 mars, et jusqu’à nouvel ordre, les frontières chiliennes sont fermées aux visiteurs étrangers. Seuls les Chiliens et les résidents au Chili sont autorisés à entrer dans le pays. Les voyageurs qui arrivent dans le pays sont tenus d'observer une quarantaine obligatoire de 14 jours.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, le Chili a déclaré l'état d'urgence (Estado de Catástrofe). Cet état d’urgence est d’application jusqu’au 18/09/2020. Cela permet au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles : un couvre-feu est imposé de 22 heures à 5 heures du matin sur tout le territoire chilien, et des quarantaines complètes ont été introduites dans de nombreuses municipalités/régions du pays, y compris la Región Metropolitana de Santiago.

Des informations sur les mesures de quarantaine sont disponibles sur le site (uniquement en espagnol) du ministère chilien de la Santé: https://www.gob.cl/coronavirus/.

À leur arrivée à l'aéroport international de Santiago ou à un autre poste frontalier, les voyageurs sont soumis à un examen médical pour déterminer s'ils présentent des symptômes (par exemple de la fièvre) potentiellement provoqués par le Covid-19. En outre, ils doivent signer une déclaration sur l'honneur concernant les pays qu'ils ont visités au cours des 30 derniers jours, leur état de santé général et les adresses de contact (hôtels ou adresses de résidence) au Chili.

Pour chaque voyage au Chili, vous pouvez vous inscrire sur www.travellersonline.diplomatie.be. Cela nous permettra de mieux organiser notre éventuelle assistance consulaire.

Les voyageurs du Chili vers la Belgique

L'aéroport de Santiago est opérationnel, pour le moment pour un nombre limité de vols. LATAM vole sur Miami aux États-Unis et Sao Paulo au Brésil, d'où il est possible de prendre un vol pour l'Europe. Quelques compagnies aériennes européennes (Iberia, Air France, KLM, British Airways) ont repris des vols directs sur l’Europe. Vous trouverez les informations sur les vols internationaux à partir de Santiago sur le site suivant: https://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-comodoro-arturo-merino-benitez-salidas-de-vuelos/.

Conformément à la recommandation 2020/0134 du Conseil de l’UE sur la restriction temporaire des voyages non essentiels vers l'UE, et à quelques exceptions près, il n'est en principe pas possible pour les résidents du Chili, de nationalité chilienne ou non, de se rendre en Belgique. Les voyageurs ressortissants d'un pays de l'UE ou d'un État associé à l'espace Schengen et leurs familles, ainsi que les personnes titulaires d'un permis de séjour dans un État de l'UE, peuvent par contre se rendre en Belgique (https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/Les-voyages-vers-la-Belgique.aspx), sous réserve du respect des dispositions sanitaires applicables (voir: https://www.info-coronavirus.be/fr/).

Tous les voyageurs vers la Belgique doivent remplir et signer un formulaire avant de voyager, qui peut être téléchargé à partir du lien suivant: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF. Le formulaire doit être soumis à l'autorité de frontière compétente à l'arrivée en Belgique.

Pour des questions additionnelles, vous pouvez contacter l’ambassade via Santiago@diplobel.fed.be.

lunes, 25 de marzo de 2024

Incorporamos a nuevo Director de Proyectos

viernes, 22 de marzo de 2024

Celebraciones Francofonía 2024

miércoles, 20 de marzo de 2024

Almuerzo de CEO Belga

bottom of page